caes93 592 23 13
·
info@novesgestions.cat
·
Dl-Dj: 9h-19h / Dv: 9h-14h
FES LA TEVA CONSULTA

Avís Legal

Noves Gestions S.C.P., en endavant NOVES GESTIONS, responsable del lloc web novesgestions.cat, posa a disposició dels usuaris aquest document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper dusuari, comprometent-se a lobservança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos daplicació.

NOVES GESTIONS es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació a novesgestions.cat.

Dades identificatives

 • Denominació social: Noves Gestions S.C.P.
 • Nom comercial: Noves Gestions
 • NIF: J66055849 
 • Domicili Fiscal: Carrer del Padró, 45 local. 08291 Ripollet (Barcelona)
 • Registre Mercantil de Barcelona: 
 • Telèfon de Contacte: (+34) 93 592 23 13
 • Correu Electrònic: info@novesgestions.com 
 • Nom del domini a efectes d’identificació: https://www.novesgestions.cat/

Objecte

A través del Lloc Web novesgestions.cat, oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

Privacitat i tractament de dades

Quan per a l’accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privacitat.

Propietat industrial i intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren a novesgestions.cat i, en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina, que són propietat exclusiva de l’empresa i /o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic. L’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne l’empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions.

En cap cas l’accés a novesgestions.cat implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Aquestes Condicions Generals d’Ús de novesgestions.cat no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de novesgestions.cat i/o dels seus continguts diferents dels aquí previstos expressament. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquesta web, així com el mateix Espai en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de novesgestions.cat, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de novesgestions.cat o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització dels elements esmentats. El contingut disposat a novesgestions.cat no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari de novesgestions.cat es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial legítims.

Obligacions i responsabilitats de l’usuari de novesgestions.cat

L’Usuari es compromet a:

 1. Fer un ús adequat i lícit de novesgestions.cat així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable a cada moment; (ii) les condicions generals d’ús de novesgestions.cat; (iii) la moral i els bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.
 2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a novesgestions.cat.
 3. Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts a novesgestions.cat i mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l’apartat anterior, l’usuari haurà d’abstenir-se així mateix de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de novesgestions.cat i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits a les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de novesgestions.cat, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 3. Provocar danys als sistemes físics o lògics de novesgestions.cat, dels seus proveïdors o de tercers.
 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics de l’empresa, proveïdors o de tercers.
 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors i altres usuaris.
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels drets corresponents o això resulti legalment permès.
 7. /li>
 8. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que es pugui inserir en els continguts.
 9. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, a general, dels que es facin servir habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització de novesgestions.cat i/o dels continguts.
 10. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies , enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:• De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats Internacionals i a la resta de la legislació vigent. • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. • Incorpori, posi a disposició o permetiu accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor. • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic. • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar. • Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat. • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de novesgestions.cat.

 

Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts de novesgestions.cat, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a fer-la servir de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, i es comprometrà a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als serveis i/o continguts esmentats per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, a fi de procedir a cancel·lar-la immediatament. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de novesgestions.cat per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes a les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment es puguin derivar per a l’empresa.

Responsabilitats

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a la web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o les informacions ofertes.

Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis ofertats en aquest, és contrari a les presents Condicions Generals de Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús de novesgestions.cat.

Únicament serà responsable d’eliminar, el més aviat possible, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d’altres, de:

 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’empresa.
 2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o altres.
 3. Abús indegut o inadequat de novesgestions.cat.
 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del navegador. L’administrador de novesgestions.cat es reserva el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present a novesgestions.cat.

 

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris de novesgestions.cat. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i les informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte dels serveis esmentats, podrà ser l’Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.
 
Vostè mantindrà l’empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudici que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de novesgestions.cat. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivin de l’ús per part seva de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de novesgestions.cat.

Hipervincles

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, el web novesgestions.cat, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

novesgestions.cat pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, per facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. D’acord amb això, l’empresa no es responsabilitza del contingut d’aquests espais web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de novesgestions.cat exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç a novesgestions.cat (i) no poden falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (ii) no poden incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iii) no podran enllaçar a cap pàgina de novesgestions.cat diferent de la pàgina principal; (iv) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça de novesgestions.cat, sense permetre que l’Espai web que realitzi l’enllaç reprodueixi novesgestions.cat com a part de la seva web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de novesgestions.cat. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a novesgestions.cat. Després d’això haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L’empresa no pot controlar la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a novesgestions.cat.

Protecció de Dades

Per utilitzar alguns dels Serveis, l’Usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les mesures de seguretat corresponents en compliment del RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides a la Política de Privacitat.

Cookies

L’empresa es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookie” a novesgestions.cat, per tal de reconèixer-ho com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi del web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.</ p>

Les cookies recopilen l’adreça IP de l’usuari i Google és el responsable del tractament d’aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor web, per registrar la navegació de l’Usuari a novesgestions.cat, quan l’Usuari en permeti la recepció. Si ho desitgeu podeu configurar el vostre navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al vostre disc dur. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Gràcies a les cookies, és possible que es pugui reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir preferències de navegació o publicitàries a l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

Declaracions i Garanties

En general, els continguts i serveis oferts a novesgestions.cat tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, no s’atorga cap garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts a novesgestions.cat incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no es puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

Força major

L’empresa no serà responsable en tot cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern i, en general, tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Llei aplicable i jurisdicció

Els presents Termes i Condicions seran interpretats de conformitat amb les lleis espanyoles. L’exercici de qualsevol acció relacionada amb l’ús de novesgestions.cat o amb aquests Termes i Condicions estarà sotmès a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona, ​​renunciant l’usuari a qualsevol altre fur que, en el seu cas, li pogués correspondre.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tinguis la millor experiència d'usuari. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per a l'acceptació de les cookies esmentades i l'acceptació de la nostra Política de Cookies. Click a l'enllaç per a més informació. ACEPTAR

Aviso de cookies